PL/SQL v příkladech / Objekt

Objektově orientované programování není devizou pouze vyšších jazyků, velmi podobného principu jde docílit i v PL/SQL pomocí speciálního typu OBJECT. Třída, resp. objekt je definován stejně jako např. package, tedy předpisem a samotným tělem.

Konstruktor

Způsob, jak inicializovat objekt a jeho vnitřní hodnoty, určuje konstruktor. Každý objekt má vždy jeden výchozí, u kterého je počet vstupních parametrů rovný počtu proměnných specifikovaných ve veřejné části. Je ale samozřejmě možné si vytvořit i konstruktory s jiným počtem parametrů a vlastní logikou.

CREATE OR REPLACE TYPE Zamestnanec_T AS OBJECT(
  CeleJmeno VARCHAR2(100)
 , Plat NUMBER

 , CONSTRUCTOR FUNCTION Zamestnanec_T
   RETURN SELF AS RESULT

 , CONSTRUCTOR FUNCTION Zamestnanec_T(
    p_Jmeno VARCHAR2
   , p_Prijmeni VARCHAR2
   , p_Plat NUMBER
  ) RETURN SELF AS RESULT
);
/
CREATE OR REPLACE TYPE BODY Zamestnanec_T AS

 CONSTRUCTOR FUNCTION Zamestnanec_T
  RETURN SELF AS RESULT
 IS
 BEGIN
  CeleJmeno:='N/A';
  Plat:=0;
  RETURN;
 END;

 CONSTRUCTOR FUNCTION Zamestnanec_T(
   p_Jmeno VARCHAR2
  , p_Prijmeni VARCHAR2
  , p_Plat NUMBER
 ) RETURN SELF AS RESULT
 IS
 BEGIN
  CeleJmeno:=p_Jmeno||' '||p_Prijmeni;
  Plat:=p_Plat;
  RETURN;
 END;

END; 
/

Použití všech tří konstruktorů v praxi. Za povšimnutí stojí absence klíčového slova NEW, kterým se instanciace uvozuje v jiných jazycích.

DECLARE
 l_Zamestnanec Zamestnanec_T;
BEGIN
 -- použití bezparametrického konstruktoru
 l_Zamestnanec:=Zamestnanec_T();
 dbms_output.put_line(l_Zamestnanec.CeleJmeno||', '||l_Zamestnanec.Plat);
 -- N/A, 0

 -- použití implicitního konstruktoru
 l_Zamestnanec:=Zamestnanec_T('Franta Vomacka', 20000);
 dbms_output.put_line(l_Zamestnanec.CeleJmeno||', '||l_Zamestnanec.Plat);
 -- Franta Vomacka, 20000

 -- použití konstruktoru se třemi parametry
 l_Zamestnanec:=Zamestnanec_T('Petr', 'Novak', 30000);
 dbms_output.put_line(l_Zamestnanec.CeleJmeno||', '||l_Zamestnanec.Plat);
 -- Petr Novak, 30000
END;

Funkce a procedury

Kromě konstruktorů je v objektu dále možné definovat funkce a procedury. Ty lze využít převážně pro manipulaci s atributy objektu, což demonstruje následující jednoduchý příklad.

CREATE OR REPLACE TYPE Zamestnanec_T AS OBJECT(
  CeleJmeno VARCHAR2(100)
 , Plat NUMBER

 , MEMBER FUNCTION mf_Vypis(
    p_Oddelovac CHAR:=', '
  ) RETURN VARCHAR2

 , MEMBER PROCEDURE mp_Vymaz
);
/
CREATE OR REPLACE TYPE BODY Zamestnanec_T AS

 MEMBER FUNCTION mf_Vypis(
   p_Oddelovac CHAR:=', '
 ) RETURN VARCHAR2
 IS
 BEGIN
  IF (CeleJmeno IS NOT NULL) THEN
   RETURN CeleJmeno||p_Oddelovac||Plat;
  ELSE
   RETURN 'N/A';
  END IF;
 END;

 MEMBER PROCEDURE mp_Vymaz
 IS
 BEGIN
  CeleJmeno:=NULL;
  Plat:=NULL;
 END;

END;
/

Jak k atributům, tak i k funkcím a procedurám objektu se přistupuje pomocí tečkové notace.

DECLARE
 l_Zamestnanec Zamestnanec_T;
BEGIN
 l_Zamestnanec:=Zamestnanec_T('Franta Vomacka', 20000);
 dbms_output.put_line(l_Zamestnanec.mf_Vypis); -- Franta Vomacka, 20000
 
 l_Zamestnanec.mp_Vymaz;
 dbms_output.put_line(l_Zamestnanec.mf_Vypis); -- N/A
END;

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zobrazena. Povinná pole jsou označena *