PL/SQL v příkladech / Procedury a funkce

Mezi pojmenované bloky zařazujeme procedury a funkce. Ty lze volat opakovaně. Deklarativní sekci uvnitř obou druhů metod značí klíčové slovo IS, které je povinné, další členění na výkonnou část a část pro zpracování výjimek je totožné s bloky anonymními.

Procedura

DECLARE
 /* */ -- prázdný komentář jen pro optické oddělení interních metod
 PROCEDURE mp_VypisAktualniRok
 IS
  l_Rok CHAR(4):=TO_CHAR(SYSDATE, 'YYYY'); -- lokální proměnná
 BEGIN
  dbms_output.put_line(l_Rok); -- 2016
 END;
 /* */
BEGIN
 -- volání bezparametrické procedury
 mp_VypisAktualniRok;
 -- znovupoužití procedury
 mp_VypisAktualniRok;
END;

Funkce

Hlavní rozdíl mezi procedurou a funkcí je v návratové hodnotě. Procedura pouze vykoná danou logiku (dá se přirovnat k void metodám v jiných jazycích), funkce navíc vrací hodnotu předem definovaného typu.

DECLARE
 l_AktualniRok CHAR(4);
 /* */
 FUNCTION mf_VratAktualniRok
  RETURN CHAR -- návratová hodnota
 IS
 BEGIN
  RETURN TO_CHAR(SYSDATE, 'YYYY');
 END;
 /* */
BEGIN
 -- přiřazení výsledku bezparametrické funkce do proměnné
 l_AktualniRok:=mf_VratAktualniRok;
 dbms_output.put_line(l_AktualniRok); -- 2016
END;

Parametry

Vstupní

Jak procedury, tak i funkce lze zobecnit přidáním vstupních parametrů. Můžou tak provádět stále stejný kód, ale pokaždé nad jinými daty.

DECLARE
 l_Vysledek NUMBER;
 /* */
 FUNCTION mf_Vynasob(
   p_A NUMBER -- vstupní parametry
  , p_B NUMBER
 ) RETURN NUMBER
 IS
 BEGIN
  RETURN (p_A*p_B);
 END;
 /* */
BEGIN
 -- předání parametrů do volání funkce
 -- a uložení výsledku do proměnné
 l_Vysledek:=mf_Vynasob(
   p_A => 10
  , p_B => 2
 );
 dbms_output.put_line(l_Vysledek); -- 20
END;

Při volání metod není nutné parametry explicitně vyjmenovávat. Lze se spolehnout na pořadí v definici, pokud se ale tato změní, program s největší pravděpodobností přestane fungovat. Vstupnímu parametru je také možné nadefinovat výchozí hodnotu přes operátor přiřazení.

DECLARE
 l_Vysledek NUMBER;
 /* */
 FUNCTION mf_Umocni(
   p_Zaklad NUMBER
  , p_Exponent NUMBER:=2 -- výchozí hodnota
 ) RETURN NUMBER
 IS
 BEGIN
  RETURN (POWER(p_Zaklad,p_Exponent)); -- Oracle funkce umocnění
 END;
 /* */
BEGIN
 -- sekvenční předání parametrů
 l_Vysledek:=mf_Umocni(8, 3);
 dbms_output.put_line(l_Vysledek); -- 512
 -- návratová hodnota fce jako vstupní parametr fce jiné
 -- a vynechání druhého parametru (použití výchozí hodnoty)
 dbms_output.put_line(mf_Umocni(8)); -- 64
END;

Výstupní

Procedurální jazyk PL/SQL dovoluje definovat takzvané výstupní parametry, které rozdíl mezi procedurou a funkcí do značné míry stírají. Používají se všude tam, kde nestačí jedna návratová hodnota.

DECLARE
 l_Den CHAR(2);
 l_Mesic CHAR(2);
 l_Rok CHAR(4);
 /* */
 PROCEDURE mp_RozdelDatum(
   p_Datum DATE
  , o_Den OUT CHAR
  , o_Mesic OUT CHAR
  , o_Rok OUT CHAR
 )
 IS
 BEGIN
  -- do OUT parametru je povolené přiřazovat
  o_Den:=TO_CHAR(p_Datum, 'DD');
  o_Mesic:=TO_CHAR(p_Datum, 'MM');
  o_Rok:=TO_CHAR(p_Datum, 'YYYY');
 END;
 /* */
BEGIN
 mp_RozdelDatum(
   p_Datum => SYSDATE -- 5.4.2016
  , o_Den => l_Den
  , o_Mesic => l_Mesic
  , o_Rok => l_Rok
 );
 dbms_output.put_line(l_Den||'/'||l_Rok||'/'||l_Mesic); -- 05/2016/04
END;

Čistě z důvodu přehlednosti doporučuji používat funkci, pokud požadujeme vrácení jedné hodnoty, při dvou a více potom proceduru s OUT parametry.

DECLARE
 l_Den CHAR(2);
 l_Mesic CHAR(2);
 l_Rok CHAR(4);
 /* */
 FUNCTION mf_RozdelDatum(
   p_Datum DATE
  , o_Den OUT CHAR
  , o_Mesic OUT CHAR
 ) RETURN CHAR
 IS
 BEGIN
  o_Den:=TO_CHAR(p_Datum, 'DD');
  o_Mesic:=TO_CHAR(p_Datum, 'MM');
  RETURN TO_CHAR(p_Datum, 'YYYY'); -- rok jako návratová hodnota
 END;
 /* */
BEGIN
 -- možné, nicméně nepřehledné a nelogické
 l_Rok:=mf_RozdelDatum(
   p_Datum => SYSDATE -- 5.4.2016
  , o_Den => l_Den
  , o_Mesic => l_Mesic
 );
 dbms_output.put_line(l_Den||'/'||l_Rok||'/'||l_Mesic); -- 05/2016/04
END;

Vstupně/výstupní

Kombinací předchozích dvou typů získáme IN OUT parametr. Proměnná, která se takovému parametru předává, interně zkopíruje svoji hodnotu do metody a po dokončení zpracování výslednou hodnotu nakopíruje zpátky ven do proměnné. Vynucení předání pouze odkazu do paměti (tedy zamezení „kopírování“ hodnoty proměnné) zprostředkovává klauzule NOCOPY před definicí datového typu.

DECLARE
 l_Datum DATE:=TO_DATE('01.01.2016', 'DD.MM.YYYY');
 /* */
 PROCEDURE mp_PrictiMesic(
   b_Datum IN OUT DATE -- binární parametr
 )
 IS
 BEGIN
  b_Datum:=ADD_MONTHS(b_Datum, 1);
 END;
 /* */
BEGIN
 mp_PrictiMesic(l_Datum);
 dbms_output.put_line(TO_CHAR(l_Datum, 'DD.MM.YYYY')); -- 01.02.2016
END;

Přetěžování

Podobně jako v ostatních jazycích, tak i v PL/SQL lze metody přetížit, tzn. definovat několik se stejným názvem lišícím se pouze počtem nebo datovým typem parametrů.

DECLARE
 /* */
 FUNCTION mf_VratObvod(
   p_A NUMBER
 ) RETURN NUMBER
 IS
 BEGIN
  RETURN (p_A*4);
 END;
 /* */
 FUNCTION mf_VratObvod(
   p_A NUMBER
  , p_B NUMBER
 ) RETURN NUMBER
 IS
 BEGIN
  RETURN ((p_A+p_B)*2);
 END;
 /* */
BEGIN
 -- čtverec
 dbms_output.put_line(mf_VratObvod(10)); -- 40
 -- obdelník
 dbms_output.put_line(mf_VratObvod(10, 5)); -- 30
END;

Stored procedures

U rozsáhlejších aplikací doporučuji většinu byznys logiky soustředit do packagí (více v některém z dalších dílů). Na uložené procedury a funkce jde nicméně u mnoha převážně starších projektů stále narazit, a tak je vhodné se o nich alespoň v rychlosti zmínit.

CREATE OR REPLACE FUNCTION sf_VratAktualniRok
 RETURN CHAR
AS
BEGIN
 RETURN TO_CHAR(SYSDATE, 'YYYY');
END;
/
SELECT sf_VratAktualniRok
 FROM dual
;
-- 2016

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zobrazena. Povinná pole jsou označena *