PL/SQL v příkladech / Kompozitní datové typy

Pole

Problematika struktur, které jsou schopné pojmout více hodnot, je díky rozdělení databáze Oracle na SQL část a procedurální PL/SQL nadstavbu poněkud rozsáhlejší. Také jednotlivé verze databáze přináší drobné odlišnosti v použití daných struktur. Omezím se tedy jen na ukázku nejpoužívanějších typů, a to asociativního pole („index-by table“) deklarovaného v PL/SQL a vnořené tabulky („nested table“) deklarované na úrovni SQL.

Asociativní pole

PL/SQL nadstavba bohužel neobsahuje žádné předpřipravené typy pro pole čísel nebo řetězců, je tedy nutné pokaždé nejdřív provést deklaraci typu a až následně deklaraci vlastní proměnné (na použití typů deklarovaných v packagi se zaměřím v některém z dalších článků).

DECLARE
 -- asociativní pole čísel indexované celočíselně
 TYPE Number_TT IS TABLE OF NUMBER INDEX BY PLS_INTEGER;
 lt_Cislo Number_TT;
 -- asociativní pole slov indexované řetězcem
 TYPE Dictionary_TT IS TABLE OF VARCHAR2(4000) INDEX BY VARCHAR2(4000);
 lt_Slovnik Dictionary_TT;
BEGIN
 lt_Cislo(1):=NULL;
 lt_Cislo(2):=200;
 dbms_output.put_line(lt_Cislo(2)); -- 200
 -- počet prvků v poli
 dbms_output.put_line(lt_Cislo.COUNT); -- 2
 lt_Slovnik('prague'):='praha';
 lt_Slovnik('munich'):='mnichov';
 dbms_output.put_line(lt_Slovnik('prague')); -- praha
 -- existuje prvek na daném indexu?
 IF (lt_Slovnik.EXISTS('vienna')) THEN
  -- neexistuje, nic se nevypíše
  dbms_output.put_line(lt_Slovnik('vienna'));
 END IF;
 -- smazání pole
 lt_Slovnik.DELETE;
 dbms_output.put_line(lt_Slovnik.COUNT); -- 0
END;

Stejně jako u skalární proměnné, i do kompozitního typu lze přiřazovat hodnoty pomocí SQL dotazu. K tomu je určen příkaz BULK COLLECT INTO.

DECLARE
 TYPE Number_TT IS TABLE OF NUMBER INDEX BY PLS_INTEGER;
 lt_Employee_ID Number_TT;
BEGIN
 -- načtení všech zaměstnaneckých čísel seřazených vzestupně
 SELECT employee_id
  BULK COLLECT INTO
     lt_Employee_ID
  FROM employees
  ORDER BY employee_id ASC
 ;
 -- existuje alespoň jedno?
 IF (lt_Employee_ID.COUNT>0) THEN
  dbms_output.put_line(lt_Employee_ID(1)); -- 100
 END IF;
END;

Nested table

Dalším velmi používaným druhem pole je takzvaná nested-tabulka. Po deklaraci, která se provádí v SQL části, s ní může pracovat kdokoli s patřičnými právy. Není tedy omezena jen na konkrétní blok.

CREATE OR REPLACE TYPE Number_TT AS TABLE OF NUMBER;
/
DECLARE
 lt_Cislo Number_TT;
 lt_JineCislo Number_TT;
BEGIN
 -- inicializace 
 lt_Cislo:=Number_TT();
 -- alokace tří pozic
 lt_Cislo.EXTEND(3);
 -- naplnění
 lt_Cislo(1):=100;
 lt_Cislo(2):=200;
 lt_Cislo(3):=300;
 dbms_output.put_line(lt_Cislo.COUNT); -- 3
 -- naplnění rovnou při inicializaci
 lt_JineCislo:=Number_TT(100, 200, 300);
 dbms_output.put_line(lt_JineCislo.COUNT); -- 3
END;

Poměrně zdlouhavou práci s inicializací a alokací paměti, která u asociativního pole odpadá, vyvažuje výhoda v možnosti dotazování se pomocí jazyka SQL. Pole stačí obalit do klíčového slova TABLE(), k hodnotě se přistupuje přes VALUE().

DECLARE
 l_Soucet NUMBER;
 l_Prumer NUMBER;
 lt_Cislo Number_TT;
BEGIN
 lt_Cislo:=Number_TT(100, 200, 300);
 SELECT SUM(VALUE(t))
    , AVG(VALUE(t))
  INTO l_Soucet
    , l_Prumer
  FROM TABLE(lt_Cislo) t -- "t" slouží pouze jako alias
 ;
 dbms_output.put_line(l_Soucet); -- 600
 dbms_output.put_line(l_Prumer); -- 200
END;

Rekord

O něco pokročilejším kompozitním typem je rekord suplující klasickou strukturu, jakou známe z ostatních programovacích jazyků. Jde o proměnnou sdružující několik logicky souvisejících prvků.

DECLARE
 -- deklarace typu
 TYPE Employee_T IS RECORD(
   emp_id NUMBER
  , first_name VARCHAR2(20)
  , last_name VARCHAR2(20)
 );
 -- deklarace proměnné daného typu
 l_Employee Employee_T;
BEGIN
 l_Employee.emp_id:=100;
 l_Employee.first_name:='Steven';
 l_Employee.last_name:='King';
 dbms_output.put_line(l_Employee.last_name); -- King
END;

Datový typ rekord se hodí hlavně na dočasné uložení záznamu z tabulky. Pro načtení jednoho řádku se všemi sloupci tabulky slouží typ %ROWTYPE.

DECLARE
 TYPE Employee_T IS RECORD(
   emp_id employees.employee_id%TYPE
  , first_name employees.first_name%TYPE
  , last_name employees.last_name%TYPE
 );
 l_Employee Employee_T;
 l_Job jobs%ROWTYPE; -- typ řádek
BEGIN
 -- počet sloupců a typy se musí shodovat
 SELECT employee_id
    , first_name
    , last_name
  INTO l_Employee
  FROM employees
  WHERE (employee_id=100)
 ;
 dbms_output.put_line(l_Employee.last_name); -- King
 -- všechny sloupce
 SELECT *
  INTO l_Job
  FROM jobs
  WHERE (job_id='IT_PROG')
 ;
 dbms_output.put_line(l_Job.job_title); -- Programmer
END;

A na závěr dva příklady – asociativní pole rekordů a asociativní pole řádků tabulky.

DECLARE
 TYPE Employee_T IS RECORD(
   emp_id employees.employee_id%TYPE
  , first_name employees.first_name%TYPE
  , last_name employees.last_name%TYPE
 );
 -- pole rekordů
 TYPE Employee_TT IS TABLE OF Employee_T INDEX BY PLS_INTEGER;
 -- vlastní proměnná typu pole rekordů
 lt_Employee Employee_TT;
BEGIN
 -- jen vybrané sloupce
 SELECT employee_id
    , first_name
    , last_name
  BULK COLLECT INTO
     lt_Employee
  FROM employees
 ;
 dbms_output.put_line(lt_Employee.COUNT); -- 107
END;
DECLARE
 -- pole řádků
 TYPE Job_TT IS TABLE OF jobs%ROWTYPE INDEX BY PLS_INTEGER;
 -- vlastní proměnná typu pole řádků
 lt_Job Job_TT;
BEGIN
 -- všechny sloupce, všechny řádky
 SELECT *
  BULK COLLECT INTO
     lt_Job
  FROM jobs
 ;
 dbms_output.put_line(lt_Job.COUNT); -- 19
END;

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zobrazena. Povinná pole jsou označena *