PL/SQL v příkladech / Package

V minulých dílech byla většina příkladů demonstrována na úrovni jednoho anonymního PL/SQL bloku. V praxi je ale vhodnější funkcionalitu sjednocovat do logických celků, takzvaných balíků. Výhodou je nejen seskupení souvisejících objektů a tudíž přehlednější a čitelnější kód, ale také vyšší výkon (package je držena v paměti po celou dobu trvání relace), jednodušší administrace přístupových práv a možnost odstínění interní logiky před ostatními objekty v databázi.

Package se skládá ze dvou částí. Povinnou je specifikace (někdy též „hlavička“) obsahující pouze výčet a předpis objektů, nepovinnou tělo, které objekty a jejich funkci dále popisuje. Platí pravidlo, že co je deklarováno v hlavičce, je veřejně viditelné, naopak co je deklarované pouze v těle balíku, je privátní.

CREATE OR REPLACE PACKAGE MujBalik
AS
 -- veřejná deklarativní část
 g_Verejna NUMBER:=10;
END;
/
CREATE OR REPLACE PACKAGE BODY MujBalik
AS
 -- privátní deklarativní část
 g_Privatni NUMBER:=20;
 G_KONSTANTA CONSTANT NUMBER:=30;
END;
/
BEGIN
 dbms_output.put_line(MujBalik.g_Verejna); -- 10
 MujBalik.g_Verejna:=30;
 dbms_output.put_line(MujBalik.g_Verejna); -- 30
 -- NELZE MujBalik.g_Privatni:=40;
 -- NELZE dbms_output.put_line(MujBalik.g_Privatni);
END;

Do package je možné zabalit nejen proměnné a konstanty, ale také typy, procedury, funkce, kurzory a uživatelské výjimky.

CREATE OR REPLACE PACKAGE MujBalik
AS
 -- veřejný typ
 TYPE Varchar_TT IS TABLE OF VARCHAR2(4000) INDEX BY PLS_INTEGER;

 -- specifikace veřejné funkce
 FUNCTION mf_PoleNaRetezec(
   pt_Pole MujBalik.Varchar_TT
  , p_Oddelovac CHAR:=', '
 ) RETURN VARCHAR2;
END;
/
CREATE OR REPLACE PACKAGE BODY MujBalik
AS
 -- tělo veřejné funkce
 FUNCTION mf_PoleNaRetezec(
   pt_Pole MujBalik.Varchar_TT
  , p_Oddelovac CHAR:=', '
 ) RETURN VARCHAR2
 IS
  l_Vysledek VARCHAR2(4000);
 BEGIN
  FOR i IN 1..pt_Pole.COUNT LOOP
   l_Vysledek:=l_Vysledek||p_Oddelovac||pt_Pole(i);
  END LOOP;
  RETURN LTRIM(l_Vysledek, p_Oddelovac);
 END;
END;
/
DECLARE
 lt_Pole MujBalik.Varchar_TT;
BEGIN
 lt_Pole(1):='jedna';
 lt_Pole(2):='dva';
 dbms_output.put_line(MujBalik.mf_PoleNaRetezec(lt_Pole)); -- jedna, dva
END;

Pokud se vevnitř balíku odkazujeme na interní metodu, je důležité, aby její zápis stál fyzicky nad zápisem metody, ze které voláme. Rozdíl ve specifikaci a použití veřejné versus interní metody je znázorněn v následujícím příkladu.

CREATE OR REPLACE PACKAGE MujBalik
AS
 -- specifikace veřejné bezparametrické funkce
 FUNCTION mf_VratPrivatni
  RETURN NUMBER;
 
 -- specifikace veřejné bezparametrické procedury
 PROCEDURE mp_NastavPrivatniNaSto;
END;
/
CREATE OR REPLACE PACKAGE BODY MujBalik
AS
 -- privátní proměnná
 g_Privatni NUMBER;
  
 -- privátní procedura
 PROCEDURE mpi_NastavPrivatni(
   p_Parametr NUMBER
 )
 IS
 BEGIN
  g_Privatni:=p_Parametr;
 END;
  
 -- tělo veřejné bezparametrické funkce
 FUNCTION mf_VratPrivatni
  RETURN NUMBER
 IS
 BEGIN
  RETURN g_Privatni;
 END;
  
 -- tělo veřejné bezparametrické procedury
 PROCEDURE mp_NastavPrivatniNaSto
 IS
 BEGIN
  -- volání privátní procedury
  mpi_NastavPrivatni(100);
 END;
END;
/
BEGIN
 -- NELZE MujBalik.mpi_NastavPrivatni(100);
 MujBalik.mp_NastavPrivatniNaSto;
 dbms_output.put_line(MujBalik.mf_VratPrivatni); -- 100
END;

Stejně jako uložené funkce z předchozí kapitoly, tak i funkce v packagi je možné využívat v SQL dotazech.

SELECT MujBalik.mf_VratPrivatni
 FROM dual
;
-- 100

Komentáře: 2

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zobrazena. Povinná pole jsou označena *